De Wet Betaalbare Huur en de impact ervan

Wat houdt het wetsvoorstel Betaalbare Huur in?


Het doel van deze Wet is te voorkomen dat huurders te hoge huren betalen en ook om huurders beter te beschermen.
Dit zal gebeuren door het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht te stellen voor woningen met een huurwaarde tot ca. Euro 1.165 (
huurprijs bij 186 punten volgens WWS d.d. 01/07/24). Het WWS bepaalt hoeveel punten een woning heeft op basis van o.a. oppervlakte, faciliteiten en duurzaamheid en welke maximale huurprijs daarbij hoort.

Daarnaast doelen de makers van het wetsvoorstel op het realiseren van een groter midden huursegment, op het vergroten en behouden van de bereidheid van verhuurders om te investeren in de vrije huursector en op het stimuleren tot het verduurzamen van huurwoningen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor u als verhuurder?
Als de wet wordt aangenomen kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor verhuurders. De grootste verandering is de aanpassing van de liberalisatiegrens naar 187 punten. Momenteel (sinds 1 januari 2024) moet een te verhuren woning minimaal 148 punten hebben om in de vrije sector verhuurd te kunnen worden, zonder gebonden te zijn aan maximale huurprijzen volgens het WWS. Tot nu toe is deze liberalisatiegrens elke zes maanden gewijzigd, deze was bijvoorbeeld van 1 juli tot 31 december 2023 nog 136 punten.

Met een liberalisatiegrens van 187 punten zullen sommige vrije sector woningen worden overgeheveld naar de gereguleerde sector. Midden huurprijzen (144-186 punten) zullen maximaal €1.165 per maand bedragen, afhankelijk van het precieze aantal punten dat de woning telt. Een hogere huurprijs vragen dan de vastgestelde prijs is niet toegestaan, op straffe van boetes.

Voor de huurprijzen van reeds lopende contracten kunnen er ook gevolgen zijn na invoer van de Wet Betaalbare Huur, neem contact op als u hierover meer informatie :
● voor woningen die al voor invoer van de nieuwe wet onder de toenmalige liberalisatiegrens vielen geldt dat verhuurders zich direct na invoer van de wet dienen te houden aan de maximale huurprijs volgens het WWS,
● vrije sectorwoningen waarvan de huurprijs bij aanvang volgens de toenmalige regels geliberaliseerd was, maar die na invoer minder dan 144 punten tellen, krijgen een overgangsperiode van 1 jaar om de huurprijs te verlagen tot de huurprijs behorende bij het aantal punten volgens het WWS na invoer van de wet,
● voor woningen tussen 144-186 punten die volgens de toenmalige regels zijn verhuurd als vrije sector woning, hebben de zittende huurders na invoer van de wet geen recht op een lagere huurprijs, indien de nu in rekening gebrachte huurprijs hoger is dan behorende bij het aantal punten volgens het WWS na invoer van de nieuwe wet. Wel is de verhuurder verplicht de huurprijs te verlagen bij nieuwe contracten,
● voor woningen die destijds en ook na invoer van de nieuwe wet in de vrije sector vallen hoeft de huurprijs niet gemaximaliseerd te worden.

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het omstreden wetsvoorstel van demissionair minister Hugo de Jonge besproken op 25 april 2024 en het voorstel goedgekeurd. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp zijn veel voorgestelde wijzigingen (amendementen) besproken, waarvan er negen zijn goedgekeurd, samen met 4 aangenomen moties. Bijgaand een overzicht.

Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij De Eerste Kamer en deze heeft aangegeven ruim de tijd te willen nemen om deze complexe wet met zorg te behandelen, de beoogde ingangsdatum van 1 juli lijkt hierdoor niet haalbaar. Er zal voornamelijk gekeken worden naar de amendementen die op het laatste moment zijn toegevoegd aan de wet, en de impact ervan. Daarnaast is de Raad van State gevraagd te adviseren over de praktische uitwerking en gevolgen van de amendementen voordat de nieuwe wet eventueel wordt ingevoerd. Wordt
vervolgd dus.

BELANGRIJKSTE PUNTEN WET BETAALBARE HUUR:

de Wet Betaalbare Huur zal met grote waarschijnlijkheid in werking treden, echter niet al per 1 juli 2024 is de verwachting,
● de ondergrens voor de vrije markt verhuur (=liberalisatiegrens) zal worden opgerekt naar 187 punten,
woningen daaronder zullen ofwel onder laag huursegment (<144 punten) ofwel midden huursegment (144-186 punten) vallen tot max. ca. Euro 1.157 per maand,
● van deze wet zal een dwingende werking uitgaan: de huurder hoeft niet meer het initiatief te nemen om de huur te laten toetsen (kan nog wel), maar de gemeente zal dit zelf kunnen doen en meteen forse boetes op kunnen leggen bij te hoge huur,
mogelijke aanpassing van huurprijzen van lopende contracten na invoer van de wet (zie boven),
verhuurders dienen aan huurders een puntentelling te verstrekken, waaruit moet blijken hoeveel punten de woning heeft en welke maximale (kale) huurprijs daarbij hoort op basis van het WWS na invoer van de wet,
● de huurprijsindexatie zal na invoer van de wet ook aangepast worden voor de midden huur en de vrije sector. Het ziet er naar uit dat de huurprijsverhoging gemaximeerd zullen worden op de gemiddelde CAO-loonstijging + 1%.

Er is nog geen nieuws. Ga naar uw CMS en voeg nieuwsitems toe.